قضاوت

اگر می خواهی قضاوتم کنی ؟

کفش هایم را بپوش


راهم را قدم بزن


دردهایم را بکش


روزها وسال هایم را بگذران

بعد "قضاوت" کن !

 

هر پرهــــــیزکار گذشـــــــته ای دارد

و هر گناهکار آینده ای

پس ، قضــــــــاوت نکن. . .

/ 0 نظر / 20 بازدید