بعضی از انسان ها ( بخش اول)

 

بعضی از انسان ها، فرشته ای هستند که در زمین، آلاخون والاخون شده اند!

بعضی از انسان ها، آهوان آواره ای هستند که از اتوبان آسمان منحرف شده و به درّه ای در زمین سقوط کرده اند!

بعضی از انسان ها، میوه ی کال کمالند!

بعضی از انسان ها، مجذور فرشته و شیطانند!

بعضی از انسان ها، ماهواره ی گردش افلاکیان به دور کره جمال و کمالند!

بعضی از انسان ها، دستِ بلندِ آفرینش بر پیشانی تفکّر طبیعتند!

بعضی  از انسان ها، کتری آب جوشی از اندیشه اند که همیشه روی اجاق روشن زمانه قرار دارد!

بعضی از انسان ها، قهوه ی تلخ کافه ی کفرند!

بعضی از انسان ها، نیش عقرب کینه اند و بعضی، نوش زنبور عسل محبّتند!

بعضی از انسان ها، همان صابون ابلیسی هستند که به جامه ی فرشته ها خورده اند!

بعضی از انسان ها، طوطی سخنگوی فطرتند!

بعضی از انسان ها، وزیر دارایی عقلند!

بعضی از انسان ها، مدیر دبستان وجدان!

بعضی از انسان ها، مهندس ریاضتهای دروس اخلاقیند!

بعضی از انسان ها، از خویشاوندان نسبی صبوری هستند و بعضی، از اقوام ماقبل تاریخِ عجله های شیطانی!

بعضی از انسان ها، با زیبایی مثل سیبی هستند که از وسط نصف شده باشد!

/ 0 نظر / 23 بازدید